Nomenclator stari firma

In Romania este stabilit un nomenclator pentru firme, un cod atribuit fiecarei activitati prin care se poate verifica starea unei firme in cazul in care se initiaza o colaborarea intre 2 firme, pentru a verifica eligibilitatea unei compani, daca este activa etc. Mai jos se poate gasi tabelul cu fiecare cod in parte precum si denumirea codului respectiv.

CODDENUMIRE
1035transmitere dosar în judetul în care este înmatriculatã firma în vederea efectuãrii mentiunii de schimbare de sediu
1036trimitere în judecatã
1037societatea mamã sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei
1038societatea mamã sub incidenta Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei
1048functiune
1049dizolvare
1050fuziune prin absorbtie
1051fuziune prin contopire
1052lichidare
1053schimbare sediu în alt judet
1054divizare partialã
1055divizare totalã
1056schimbare formã juridicã
1057reorganizare judiciarã
1065reorganizare RA în S.C.
1066reorganizare subunitate a RA în S.C.
1067urmãrire penalã
1068reorganizare sucursalã in S.C.
1069condamnare penalã
1070faliment
1071reorganizare în cooperative de credit
1072majorare capital prin subscriptie publicã
1073insolvabilã (art.117 din Legea nr. 64/1995)
1074întrerupere temporarã de activitate
1075înmatriculare respinsã
1076dizolvare - capital sub limita impusã de lege
1077rezervare pentru schimbare nume firmã
1078declarare nulitate (art. 56)
1079rezervare din oficiu
1080prelungire rezervare
1081în curs de înmatriculare
1082rezervare
1083este sub incidenta Legii nr. 85/2006
1084radiatã
1085valabilitate sediu expiratã
1086înmatriculare perimatã
1087capital neechilibrat (prin excludere asociat etc.)
1088constituire prin subscriptie publicã
1089retragere licentã de export pe credit
1090reorganizare - alte moduri
1091suspendare provizorie a executãrii sentintei
1093suspendarea executãrii sentintei
1094dizolvare urmare a expirãrii duratei de functionare
1097transferat la ORC Ilfov
1098dizolvare de drept nemajorare capital cf. Legii nr. 314/2001
1099renuntare la judecatã
1100dizolvare de drept asociat unic cf. Legii nr. 314/2001
1101denumire radiatã ca urmare a sch denumirii
1102rezerv pt sch den pt sch sediului în alt jud
1103înreg. în vederea sch. sediului din alt judet
1104reorganizare SA în Institut National
1105insolvabilã (art.131 din O.G. nr. 61/2002)
1106deschidere procedurã cf.Legii nr. 64/1995 republicatã
1107insolventã
1108închidere procedurã cf. art.117 din Legea nr. 64/1995
1109dizolvare de drept
1110intrã sub incidenta Legii nr. 359/2004
1111dizolvare de drept cu desfiintarea încheierii judecãtorului delegat
1112în functiune
1113dizolvare judiciarã
1114suspendare procedurã faliment
1115firma mamã în dizolvare
1116închiderea procedurii reorganizãrii judiciare si a falimentului
1117înmatriculare suspendatã
1118închiderea procedurii reorganizãrii judiciare si a falimentului
1119suspendare procedurã de insolventã
1120dizolvare conform art.235 din Legea nr. 31/1990
1121insolventã strãinã
1122fuziune efectivã la 01.06.2007
1123suspendare provizorie a procedurii de insolventã
1125fuziune transfrontalierã
1126este sub incidenta OUG nr. 91/2013
1127societatea mamã sub incidenta OUG nr. 91/2013
1128suspendare dizolvare cf. Legii 286/2009
1129suspendare lichidare cf. Legii 286/2009
1130suspendare fuziune cf. Legii 286/2009
1131suspendare divizare cf. Legii 286/2009
1132interzicere desfãºurare activitãti cf. Legii 286/2009
1133dizolvare cf. Legii 286/2009
1134suspendare activitãti cf. Legii 286/2009
1135suspendare insolven?ã cf. Legii 286/2009
1136suspendare faliment cf. Legii 286/2009
1137deschidere procedura de redresare financiara prin administrare speciala cf.Legii nr.503/2004
1138deschidere procedura de redresare financiara pe baza de plan de redresare financiara cf.Legii nr.503/2004
1139este sub incidenta Legii nr. 85/2014
1140interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare cf. Legii 286/2009
1141interdictia initierii fuziunii cf. Legii 286/2009
1142interdictia initierii divizãrii cf. Legii 286/2009
1143interdictia initierii reducerii de capital social cf. Legii 286/2009
1144închiderea procedurii de redresare financiarã ºi constatarea stãrii de insolventã
1145dizolvare judiciarã
1146societatea mamã sub incidenta Legii nr. 64/1995 privind procedura insolventei
2035este înregistratã o hotãrâre judecãtoreascã de înlocuire lichidator definitivã
2037cerere de radiere cf. art. 260 din Legea 31/1990 trimisã la tribunal spre solutionare
2038bilantul anual nedepus la registrul comertului pe anul 2009
2039situa?ie financiarã anualã nedepusã pe anul 2015 la unitatea teritorialã MFP
2040situa?ie financiarã anualã consolidatã nedepusã pe anul 2015 la unitatea teritorialã MFP
2041declaratie cã nu a desfãsurat activitate conform art.237 alin.1 lit.(g)
2042societatea nu a depus raportãrile contabile pe anul 2015 la unitatea teritorialã MFP
2043societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni
2044actionarii/asociatii au dispãrut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscutã
2045nu mai sunt îndeplinite conditiile de validitate ale sediului social
2046a încetat activitatea societãtii sau aceasta nu a fost reluatã dupã perioada de suspendare
2047cerere de radiere pentru firmele aflate sub incidenta Legii 314/2001 trimisã la tribunal spre solutionare
2048societatea nu si-a completat capitalul social
2049înregistrare depunere cerere de fuziune si transmitere la tribunal
2050înregistrare depunere cerere de divizare si transmitere la tribunal
2051este înregistratã o hotãrâre judecãtoreascã de fuziune definitivã
2052este înregistratã o hotãrâre judecãtoreascã de divizare definitivã
2053cerere de radiere cf. art.237 din Legea nr. 31/1990 trimisã la tribunal spre solutionare
2054dosar trimis la tribunal pentru constatare perimare
2055cerere de radiere cf. Legii nr. 359/2004 trimisã la tribunal spre solutionare
2056dosar trimis la tribunal spre solutionare
2057înregistrare depunere cerere de înlocuire lichidator si transmitere la tribunal
2060este mentionatã o hotãrâre de dizolvare judiciarã cf. art.227 din Legea nr. 31/1990
2062este mentionatã o hotãrâre de radiere cf. art.237 din Legea nr. 31/1990
2065mandat administratori expirat
2066denumire indisponibilã cf. art.39(alin.3) din Legea nr. 26/1990
2067capital neechilibrat
2068certificat de înmatriculare nepreschimbat în termenul legal
2069sediu expirat
2070mandat cenzori expirat
2071sediu radiat
2072sechestru pãrti sociale/actiuni detinute de unul sau mai multi asoc./actionari
2074bilantul anual nedepus la registrul comertului pe anul 2004
2075autorizatie nepreschimbatã în termenul legal
2076capital subscris sub limita legalã
2077este mentionatã o hotãrâre a adunãrii generale privind dizolvarea
2078este mentionatã o hotãrâre de dizolvare judiciarã cf. art.237 din Legea nr. 31/1990
2079valabilitate mandat administratori nespecificatã
2080certificat de înmatriculare preschimbat
2081este mentionat un recurs/sunt mentionate recursuri
2082rezervare expiratã
2083nu functioneazã la sediul declarat
2084nu a fost numit administrator/consiliu de administratie
2085valabilitate mandat cenzori nespecificatã
2086durata societãtii expiratã
2090lichidator/lichidator judiciar numit fãrã revocarea administratorilor
2091cerere de dizolvare cf. art.237 din Legea nr. 31/1990 trimisã la tribunal spre solutionare
2093cerere de dizolvare cf. art.227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 trimisã la tribunal spre solutionare
2097capital neechilibrat ca urmare a denominãrii cf. Legii nr. 101/2005
2098s-a depus/transmis notificare pe Legea nr. 64/1995
2099înregistrare instituire mãsuri asiguratorii
2100sechestru bunuri mobile si/sau imobile cu exceptia pãrtilor sociale/actiuni
2101bilantul anual nedepus la registrul comertului pe anul 2003
2102bilantul anual nedepus la registrul comertului pe anul 2002
2103bilantul anual nedepus la registrul comertului pe anul 2005
2104este mentionatã o opozitie/sunt mentionate opozitii
2105suspendare executare procedurã insolventã
2106suspendare executare procedurã reorganizare
2107suspendare executare procedurã faliment
2108suspendare executare procedurã lichidare
2109suspendare executare procedurã dizolvare
2110bilantul anual nedepus la registrul comertului pe anul 2006
2112bilantul anual nedepus la registrul comertului pe anul 2007
2114bilantul anual nedepus la registrul comertului pe anul 2008
2115înregistrare depunere cerere de numire lichidator si transmitere la tribunal
2118înregistrare depunere cerere de interventie si transmitere dosar integral la tribunal
2119înregistrare depunere plângere si transmitere dosar integral la tribunal
2120perioadã de suspendare activitate expiratã
2121este înregistratã o hotãrâre judecãtoreascã definitivã în solutionarea cererii de numire lichidator
2123neexercitarea dreptului de optiune în una din formele prevãzute de OUG 44/2008 (sanctionatã cu radierea din registrul comertului)
2125este mentionatã o hotãrâre de radiere cf. Legii nr. 359/2004
2126Hotãrâre judecãtoreascã de atragere a rãspunderii patrimoniale
2127raspundere penala cf. Legii 286/2009
2128pierdere a calitãtii de microintreprindere apartinând întreprinzatorului debutant
2129Instituire ipotecã mobiliarã asupra pãrtilor sociale/actiunilor
2130Sechestru instituit asupra tuturor bunurilor mobile si imobile
2131Ridicare sechestru instituit asupra tuturor bunurilor mobile si imobile
2132Instituire confiscare specialã conform Cod Penal
2133Ridicare confiscare specialã conform Cod Penal
2134prelungire perioada de lichidare
2135este mentionat un apel
2136pierdere a calitãtii de microintreprindere apartinând întreprinzatorului debutant
2137Instituire ipoteca asupra fondului de comert
2138Ridicare ipoteca asupra fondului de comert
2139este mentionatã o decizie a asociatului privind dizolvarea
2140pierdere a calitãtii de microintreprindere apartinând întreprinzatorului debutant
2141pierdere a calitãtii de microintreprindere apartinând întreprinzatorului debutant